Danh mục

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

1. Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

  • Khách hàng thông báo sự kiện bảo hiểm đến Fubon,
  • Khách hàng gửi bộ hồ sơ yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng hoặc văn phòng Tổng đại lý,
  • Trung tâm Dịch vụ khách hàng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Thời gian xử lý: trong ngày làm việc khi Khách hàng nộp đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ).

2. Thẩm định hồ sơ yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

  • Phòng chi trả bồi thường tiến hành thẩm định hồ sơ yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm của Khách hàng,
  • Trong trường hợp cần bổ sung thông tin hồ sơ, Khách hàng nộp chứng từ bổ sung thông tin Giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo Thông báo hướng dẫn,
  • Phòng chi trả bồi thường thu thập thông tin từ các cơ quan hữu quan.

Thời gian xử lý: tối đa 05 ngày làm việc đối với hồ sơ thông thường không cần bổ sung thông tin (không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ).

3. Thông báo kết quả xử lý hồ sơ yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

  • Phòng chi trả bồi thường phát hành và gửi thư thông báo quyết định Giải quyết quyền lợi bảo hiểm đến Khách hàng.
  • Khách hàng nhận thông báo quyết định Giải quyết quyền lợi bảo hiểm của Công ty.
  • Khách hàng nhận quyền lợi bảo hiểm theo những hình thức dưới đây: 

- Bằng tiền mặt tại Trung tâm DVKH được chỉ định hoặc văn phòng Tổng đại lý (theo yêu cầu của Khách hàng).

- Bằng Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân còn hiệu lực tại ngân hàng được Người thụ hưởng/ Người nhận tiền chỉ định.

- Công ty thanh toán chuyển khoản qua Ngân hàng đến tài khoản Người thụ hưởng/ Người nhận tiền.

- Công ty hoàn thành chuyển đóng phí bảo hiểm tái tục hợp đồng hợp lệ được Khách hàng chỉ định.

4. Sơ đồ quy trình