Danh mục

Báo Cáo Tài Chính

Năm Ngày phát hành Tiêu đề Tải về
2024 24-04-2024 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
2023 29-03-2024 Báo cáo hoạt động quỹ liên kết chung năm 2023
2023 29-03-2024 Báo cáo tài chính năm 2023
2023 13-11-2023 Báo cáo tài chính bán niên năm 2023
2022 30-03-2023 Báo cáo tài chính năm 2022
2022 30-03-2023 Báo cáo hoạt động quỹ liên kết chung năm 2022
2021 31-03-2022 Báo cáo tài chính năm 2021
2021 31-03-2022 Báo cáo hoạt động quỹ liên kết chung năm 2021