Danh mục

Lãnh đạo công ty

MR. CHEN,SHR – IUE

Chủ tịch HĐTV _ Ngày bổ nhiệm 19/01/2022_ Công văn chấp thuận số 670/BTC-QLBH _ Ngày đăng tải : 19/01/2022

MS. LO,MEI – FANG

Tổng Giám đốc_ Ngày bổ nhiệm 24/10/2022 _ Công văn chấp thuận số 10905/BTC-QLBH_ Ngày đăng tải : 24/10/2022

MR. LIAO,YUN – HUNG

Chuyên gia tính toán _ Ngày bổ nhiệm 25/01/2022 _ Công văn chấp thuận số 839/BTC-QLBH_ Ngày đăng tải: 25/01/2022