Danh mục

Lãnh đạo công ty

Mr. Chen, Shr - Iue

Chủ tịch HĐTV

Ms. Lo, Mei - Fang

Tổng giám đốc