Danh mục

Thông tin lãi suất

Đơn vị: %/năm

Đối với khoản Hoàn lãi:

Sản phẩm áp dụng Thời gian áp dụng Tỷ lệ lãi suất (%/năm)
Phúc Bảo An Lộc Từ 01/05/2011 đến 31/12/2016 10,00%
Từ 01/01/2017 đến 31/05/2019 8,00%
Từ 01/06/2019 đến 02/02/2020 7,91%
Từ 03/02/2020 đến nay 8,04%
 

 

Đối với khoản Chênh lệch lãi suất:

Sản phẩm áp dụng Thời gian áp dụng Tỷ lệ lãi suất (%/năm)

Phúc Bảo An Thọ

Phúc Bảo Trọn Đời

Từ 01/01/2014 đến 31/01/2017 8,50%
Từ 01/02/2017 đến 31/05/2019 8,00%
Từ 01/06/2019 đến 02/02/2020 7,91%
Từ ngày 03/02/2020 đến nay 8,04%

Phúc Bảo An Nhàn

Phúc Bảo Thành Đạt

Từ 01/01/2014 đến 31/01/2017 10,00%
Từ 01/02/2017 đến 31/05/2019 8,00%
Từ 01/06/2019 đến 02/02/2020 7,91%
Từ 03/02/2020 đến nay 8,04%

 Lãi suất tích lũy
Áp dụng từ ngày Đến ngày Tỷ lệ lãi suất (%/năm)
01/04/2012 31/05/2019 9,00%
01/06/2019 02/02/2020 7,91%
03/02/2020 Đến nay 8,04%
Lãi suất đối với các khoản Tạm ứng giá trị hoàn lại và Tạm ứng đóng phí tự động
Áp dụng từ ngày Đến ngày Tỷ lệ lãi suất (%/năm)
01/05/2011 31/10/2011 12,0%
01/11/2011 31/07/2012 14,0%
01/08/2012 31/01/2013 13,5%
01/02/2013 30/06/2016 13,0%
01/07/2016 30/11/2016 12,0%
01/12/2016 30/06/2018 11,0%
01/07/2018 Đến nay 10,0%

 

Lãi suất áp dụng cho các khoản chi trả chậm: 10,0%/nămSản phẩm áp dụng Thời gian áp dụng Tỷ lệ lãi suất (%/năm)
Phúc Bảo An Trường Thịnh
Từ 02/12/2019 đến 01/01/2020 6.39%
Từ 02/01/2020 đến 02/02/2020 6.38%
Từ 03/02/2020 đến 04/03/2020 6.37%
Từ 05/03/2020 đến 05/04/2020 6.38%
Từ 06/04/2020 đến nay 6.39%

 

Lãi suất công bố năm 2019

Lãi suất công bố năm 2016 - 2018