Danh mục

Thông tin lãi suất

Đơn vị: %/năm

Đối với khoản Hoàn lãi:

Sản phẩm áp dụng Thời gian áp dụng Tỷ lệ lãi suất (%/năm)
Phúc Bảo An Lộc Từ 01/05/2011 đến 31/12/2016 10,00%
Từ 01/01/2017 đến 31/05/2019 8,00%
Từ 01/06/2019 đến 02/02/2020 7,91%
Từ 03/02/2020 đến 31/01/2021 8,04%
Từ 01/02/2021 đến 31/01/2022 7,96%

Từ 01/02/2022 đến 31/01/2023

7,22%

Từ 01/02/2023 đến 31/01/2024

6,48%

Từ 01/02/2024 đến 29/02/2024

7,52%

Từ ngày 01/03/2024 đến nay.

7,51%

 

 

Đối với khoản Chênh lệch lãi suất:

Sản phẩm áp dụng Thời gian áp dụng Tỷ lệ lãi suất (%/năm)

Phúc Bảo An Thọ

Phúc Bảo Trọn Đời

Từ 01/01/2014 đến 31/01/2017 8,50%
Từ 01/02/2017 đến 31/05/2019 8,00%
Từ 01/06/2019 đến 02/02/2020 7,91%
Từ 03/02/2020 đến 31/01/2021 8,04%

Từ 01/02/2021 đến 31/01/2022

7,96%

Từ 01/02/2022 đến 31/01/2023

7,22%

Từ 01/02/2023 đến 31/01/2024

6,48%

Từ 01/02/2024 đến 29/02/2024

7,52%

Từ ngày 01/03/2024 đến nay.

7,51%

Phúc Bảo An Nhàn

Phúc Bảo Thành Đạt

Từ 01/01/2014 đến 31/01/2017 10,00%
Từ 01/02/2017 đến 31/05/2019 8,00%
Từ 01/06/2019 đến 02/02/2020 7,91%
Từ 03/02/2020 đến 31/01/2021 8,04%
Từ 01/02/2021 đến 31/01/2022 7,96%

Từ 01/02/2022 đến 31/01/2023

7,22%

Từ 01/02/2023 đến 31/01/2024.

6,48%

Từ 01/02/2024 đến 29/02/2024

7,52%

Từ ngày 01/03/2024 đến nay.

7,51%

 Lãi suất tích lũy
Sản phẩm áp dụng Thời gian áp dụng Tỷ lệ lãi suất (%/năm)

01. Phúc Bảo An Thọ

02. Phúc Bảo An Nhàn

03. Phúc Bảo Thành Đạt

04. Phúc Bảo An Kim

05. Phúc Bảo An Phú

Từ 03/06/2024 đến nay 7,00%
06. Phúc Bảo Thành Đạt Nâng Cao Từ 03/06/2024 đến nay  7,51%
Lãi suất đối với các khoản Tạm ứng giá trị hoàn lại và Tạm ứng đóng phí
Sản phẩm áp dụng Thời gian áp dụng Tỷ lệ lãi suất (%/năm)

01. Phúc Bảo An Khang

02. Phúc Bảo An Tâm

03. Phúc Bảo An Lộc

04. Phúc Bảo An Thọ

05. Phúc Bảo Trọn Đời

06. Phúc Bảo An Nhàn

07. Phúc Bảo Thành Đạt

08. Phúc Bảo Phú Quý

09. Phúc Bảo An Kim

10. Phúc Bảo An Mỹ

11. Phúc Bảo An Sinh

12. Phúc Bảo An Trường Thịnh

13. Phúc Bảo An Phú

14. Phúc Bảo An Khang Mở Rộng

15. Phúc Bảo Phát Lộc

16. Fubon An Tâm Tích Lũy

Từ 03/06/2024 đến nay 9,00%
17. Phúc Bảo Thành Đạt Nâng Cao Từ 03/06/2024 đến nay 9,51%

 

Lãi suất áp dụng cho các khoản chi trả chậm: 9,00%/năm

Lãi suất áp dụng trước 05/2024Thời gian áp dụng

Phúc Bảo An Trường Thịnh

Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0

Từ 01/01/2024 đến 29/02/2024 6.20% 6.20%
Từ 01/03/2024 đến 31/03/2024. 6.13% 6.13%
Từ 01/04/2024 đến 30/04/2024. 6.12% 6.12%
Từ 01/05/2024 đến 02/06/2024. 6.02% 6.02%
Từ 03/06/2024 đến nay. 5.92% 5.92%

Lãi suất công bố năm 2023

Lãi suất công bố năm 2022

Lãi suất công bố năm 2021

Lãi suất công bố năm 2020

Lãi suất công bố năm 2019

Lãi suất công bố năm 2016 - 2018