Danh mục

Thông tin lãi suất

Đơn vị: %/năm

Đối với khoản Hoàn lãi:

Sản phẩm áp dụng Thời gian áp dụng Tỷ lệ lãi suất (%/năm)
Phúc Bảo An Lộc Từ 01/05/2011 đến 31/12/2016 10,00%
Từ 01/01/2017 đến 31/05/2019 8,00%
Từ 01/06/2019 đến 02/02/2020 7,91%
Từ 03/02/2020 đến 31/01/2021 8,04%
Từ 01/02/2021 đến 31/01/2022 7.96%

Từ ngày 01/02/2022 đến nay

7.22%

 

 

Đối với khoản Chênh lệch lãi suất:

Sản phẩm áp dụng Thời gian áp dụng Tỷ lệ lãi suất (%/năm)

Phúc Bảo An Thọ

Phúc Bảo Trọn Đời

Từ 01/01/2014 đến 31/01/2017 8,50%
Từ 01/02/2017 đến 31/05/2019 8,00%
Từ 01/06/2019 đến 02/02/2020 7,91%
Từ 03/02/2020 đến 31/01/2021 8,04%

Từ 01/02/2021 đến 31/01/2022

7.96%

Từ ngày 01/02/2022 đến nay

7.22%

Phúc Bảo An Nhàn

Phúc Bảo Thành Đạt

Từ 01/01/2014 đến 31/01/2017 10,00%
Từ 01/02/2017 đến 31/05/2019 8,00%
Từ 01/06/2019 đến 02/02/2020 7,91%
Từ 03/02/2020 đến 31/01/2021 8,04%
Từ 01/02/2021 đến 31/01/2022 7.96%

Từ ngày 01/02/2022 đến nay

7.22%

 Lãi suất tích lũy
Áp dụng từ ngày Đến ngày Tỷ lệ lãi suất (%/năm)
01/04/2012 31/05/2019 9,00%
01/06/2019 02/02/2020 7,91%
03/02/2020 31/01/2021 8,04%
01/02/2021

31/01/2022

7,96%

01/02/2022

Đến nay

7,22%

Lãi suất đối với các khoản Tạm ứng giá trị hoàn lại và Tạm ứng đóng phí tự động
Áp dụng từ ngày Đến ngày Tỷ lệ lãi suất (%/năm)
01/05/2011 31/10/2011 12,0%
01/11/2011 31/07/2012 14,0%
01/08/2012 31/01/2013 13,5%
01/02/2013 30/06/2016 13,0%
01/07/2016 30/11/2016 12,0%
01/12/2016 30/06/2018 11,0%
01/07/2018 31/01/2021 10,0%
01/02/2021

31/01/2022

9,90%

01/02/2022

Đến nay

9,20%

 

Lãi suất áp dụng cho các khoản chi trả chậm: 9,20%/nămThời gian áp dụng

Phúc Bảo An Trường Thịnh

Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0

Từ 01/01/2022 đến 31/01/2022

5.15%

5.15%

Từ 01/02/2022 đến 01/03/2022

5.08%

5.08%

Từ 02/03/2022 đến 31/05/2022

5.05%

5.05%

Từ 01/06/2022 đến 30/06/2022

4.92%

4.92%

Từ 01/07/2022 đến 31/07/2022

4.89%

 4.89%

Từ 01/08/2022 đến 30/09/2022

4.85%

4.85%

Từ 01/10/2022 đến 30/11/2022

4.86%

4.86%

     Từ 01/12/2022 đến nay.

4.88%

4.88%

 

Lãi suất công bố năm 2021

Lãi suất công bố năm 2020

Lãi suất công bố năm 2019

Lãi suất công bố năm 2016 - 2018