Danh mục

Thông tin lãi suất

Đơn vị: %/năm

Đối với khoản Hoàn lãi:

Sản phẩm áp dụng Thời gian áp dụng Tỷ lệ lãi suất (%/năm)
Phúc Bảo An Lộc Từ ngày 01/05/2011 10,00%
Từ ngày 01/01/2017 8,00%
Từ ngày 01/06/2019 7,91%
 

 

Đối với khoản Chênh lệch lãi suất:

Sản phẩm áp dụng Thời gian áp dụng Tỷ lệ lãi suất (%/năm)

Phúc Bảo An Thọ

Phúc Bảo Trọn Đời

Từ ngày 01/01/2014 8,50%
Từ ngày 01/02/2017 8,00%
Từ ngày 01/06/2019 7,91%

Phúc Bảo An Nhàn

Phúc Bảo Thành Đạt

Từ ngày 01/01/2014 10,00%
Từ ngày 01/02/2017 8,00%
Từ ngày 01/06/2019 7,91%

 Lãi suất tích lũy
Áp dụng từ ngày Đến ngày Tỷ lệ lãi suất (%/năm)
01/04/2012 31/05/2019 9,00%
01/06/2019 Đến nay 7,91%
Lãi suất đối với các khoản Tạm ứng giá trị hoàn lại và Tạm ứng đóng phí tự động
Áp dụng từ ngày Đến ngày Tỷ lệ lãi suất (%/năm)
01/05/2011 31/10/2011 12,0%
01/11/2011 31/07/2012 14,0%
01/08/2012 31/01/2013 13,5%
01/02/2013 30/06/2016 13,0%
01/07/2016 30/11/2016 12,0%
01/12/2016 30/06/2018 11,0%
01/07/2018 Đến nay 10,0%

 

Lãi suất áp dụng cho các khoản chi trả chậm: 10,0%/nămSản phẩm áp dụng Thời gian áp dụng Tỷ lệ lãi suất (%/năm)
Phúc Bảo An Trường Thịnh Từ ngày 27/01/2016 7.50%
Từ ngày 01/01/2017 7.20%
Từ ngày 01/09/2017 7.00%
Từ ngày 01/02/2018 6.70%
Từ ngày 02/04/2018 6.50%
Từ ngày 01/08/2019 6.40%
Từ ngày 03/09/2019 6.41%