Danh mục
PHÚC BẢO BỔ TRỢ BỆNH HIỂM NGHÈO

PHÚC BẢO BỔ TRỢ BỆNH HIỂM NGHÈO

PHÚC BẢO BỔ TRỢ BỆNH HIỂM NGHÈO (CIR01) là một giải pháp tài chính hiệu quả, nổi bật với quyền lợi gia tăng bệnh ung thư giúp khách hàng được bảo vệ và hỗ trợ chi phí khi điều trị ung thư ngay từ giai đoạn đầu.


Đặc điểm nổi bật của sản phẩm
Quyền lợi bảo hiểm

 

 

 

Ghi chú:

- Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu lần thứ hai được chi trả nếu khác Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu lần thứ nhất.

- Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu sẽ được khấu trừ từ quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau nếu cùng loại với bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau.

- Duy nhất một Quyền lợi bệnh hiểm nghèo được chi trả nếu mắc nhiều hơn một Bệnh hiểm nghèo do cùng một Tai nạn gây ra.

- Tổng quyền lợi tối đa cho Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu và Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau không được vượt quá Số tiền bảo hiểm của sản phẩm, không bao gồm quyền lợi bảo hiểm gia tăng bệnh Ung thư.

 

Thông tin sản phẩm

 

Tuổi Người được bảo hiểm Thời hạn hợp đồng Định kỳ đóng phí
6 ~ 60 tuổi 5 ~ 20 năm Năm, Nửa năm, Quý
Tuổi tối đa khi kết thúc bảo hiểm: 70 tuổi

 

THÔNG TIN THAM KHẢO
Tài liệu giới thiệu sản phẩm.
Danh sách bệnh hiểm nghèo được bảo hiểm