Danh mục

Điều khoản sử dụng

Thông báo

Vui lòng đọc kỹ các Điều kiện và Điều khoản dưới đây. Bằng việc truy cập vào trang web http://www.fubonlife.com.vn/ bao gồm bất kỳ trang web nào tại tên miền này (“Trang Web”), Quý khách đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản dưới đây. Nếu Quý khách không đồng ý với các điều kiện và điều khoản này, xin vui lòng không truy cập vào Trang Web.

 

Quyền sở hữu

Trang Web này là tài sản của Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Fubon Việt Nam, một thành viên của Tập đoàn Tài chính Fubon, Đài Loan (dưới đây gọi tắt là "Fubon Life Việt Nam").

 

Bản quyền Fubon LifeViệt Nam. Tất cả các quyền đã được bảo hộ

Trừ khi có quy định khác, bản quyền đối với Trang Web này, các màn hình hiển thị Trang Web, thông tin và tài liệu trên đó, và cách sắp xếp của các thông tin và tài liệu này (“Tài Liệu”) được sở hữu bởi Fubon Life Việt Nam,. Quý khách có thể tải về một bản sao của Tài Liệu; nếu cần cho mục đích tham khảo, Quý khách có thể giữ một bản sao tạm thời trên máy tính và in một bản sao Tài Liệu ra giấy. Quý khách cũng có thể sử dụng Tài Liệu theo cách khác theo quy định cho phép được thể hiện rõ trên Trang Web này. Sử dụng trái phép Tài Liệu này có thể vi phạm các quy định của pháp luật về bản quyền và trong trường hợp này, Quý khách hoàn toàn tự chịu mọi trách nhiệm liên quan, nếu có.

 

Sử dụng Tài Liệu

Tài Liệu và các điều khoản, điều kiện và các mô tả thể hiện trên Trang Web này có thể thay đổi bất kỳ thời điểm nào mà Fubon Life Việt Nam không cần phải báo trước. Nghiêm cấm sử dụng trái phép các Trang Web và hệ thống của Fubon Life Việt Nam bao gồm, nhưng không giới hạn, việc truy cập trái phép vào hệ thống của Fubon Life Việt Nam, dùng sai mật khẩu, hoặc dùng sai bất kỳ thông tin và tài liệu nào được đăng tải trên Trang Web. Trong trường hợp sử dụng trái phép Trang Web và hệ thống của Fubon Life Việt Nam. Fubon Life Việt Nam có thể hạn chế và/hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Trang Web của Quý khách tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước. Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ đều được cung cấp tại mọi khu vực địa lý. Việc Quý khách có thể sử dụng các dịch vụ hay sản phẩm cụ thể nào hay không, phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Fubon Life Việt Nam và/hoặc các công ty liên kết của Fubon Life Việt Nam.

 

Các liên kết

Trang Web này có thể có các liên kết tới các trang web  được quản lý hoặc cung cấp bởi các bên thứ ba (không phải là công ty liên kết của Fubon Life Việt Nam). Fubon Life Việt Nam khước từ trách nhiệm đối với bất cứ thông tin, tài liệu, các sản phẩm hoặc dịch vụ được đăng tải hoặc cung cấp tại bất kỳ trang web nào của bên thứ ba có liên kết với Trang web này. Đối với đường dẫn liên kết tới trang web của bên thứ ba, Fubon Life Việt Nam không khuyến nghị hay đề nghị bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào được cung cấp hoặc bất kỳ thông tin hay tài liệu nào tại các trang web đó. Fubon Life Việt Nam cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào của sản phẩm hay dịch vụ nào được cung cấp hoặc quảng cáo tại các trang web đó. Các bên thứ ba đó có thể có các chính sách bảo mật khác với Fubon Life Việt Nam, và các trang web của bên thứ ba có thể có tính bảo mật thấp hơn Trang Web này.

 

Không bảo đảm

Tài Liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết hoặc các mục khác trên Trang Web này được cung cấp theo đúng nguyên trạng, hoặc theo nguyên trạng được cung cấp. Fubon Life Việt Nam không bảo đảm tính chính xác, phù hợp và hoàn thiện của Tài Liệu, và trong giới hạn được pháp luật cho phép, khước từ trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong Tài Liệu. Trừ những bảo đảm không thể bị loại trừ theo quy định của pháp luật, không có bất kỳ bảo đảm theo bất kỳ loại nào được đưa ra đối với Trang Web này và Tài Liệu, dù là ngầm hiểu, thể hiện rõ, hoặc theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm máy tính không bị nhiễm virút.

 

Giới hạn trách nhiệm

Trong giới hạn được pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp Fubon Life Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát nào bao gồm nhưng không giới hạn, những thiệt hại, mất mát hay phí tổn trực tiếp hay gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hay mang tính hệ quả phái sinh có liên quan đến Trang Web này hoặc bất kỳ các Trang Web được liên kết nào, hay từ việc bất kỳ bên nào sử dụng hoặc không thể sử dụng được Trang Web này hoặc bất kỳ Trang Web được liên kết nào, hoặc có liên quan đến bất kỳ việc không thực hiện được, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, sai sót, chậm trễ trong hoạt động hay truyền dữ liệu, vi-rút máy tính hay lỗi hệ thống hoặc đường truyền, ngay cả khi Fubon Life Việt Nam, hoặc đại diện của Fubon Life Việt Nam, đã được khuyến nghị về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại, mất mát hay phí tổn đó. Trong giới hạn được pháp luật cho phép, trách nhiệm theo bất kỳ điều kiện hay điều khoản nào mà không thể được loại trừ theo pháp luật sẽ được giới hạn bởi việc Fubon Life Việt Nam lựa chọn để thay thế, hoặc tái cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hay thanh toán cho cùng một sản phẩm, dịch vụ.

 

Cung cấp thông tin

Tất cả các thông tin được cung cấp cho Fubon LifeViệt Nam thông qua Trang Web này sẽ được coi và được giữ nguyên là tài sản của Fubon Life Việt Nam. Fubon Life Việt Nam được tùy ý sử dụng, cho bất kỳ mục đích gì, bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay kỹ thuật nào có trong thông tin được người đăng nhập vào Trang Web cung cấp cho Fubon Life Việt Nam qua Trang Web này. Fubon Life Việt Nam sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào về tính bảo mật đối với các thông tin được cung cấp, trừ khi được chấp thuận bởi Fubon Life Việt Nam thông qua việc có quan hệ khách hàng trực tiếp hoặc được chấp thuận hay quy định cụ thể khác bởi luật pháp..

 

Sử dụng

Trang Web này không nhằm phân phối đến, hoặc sử dụng bởi, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tại bất kỳ vùng lãnh thổ hay quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó là trái với pháp luật địa phương.

 

Các điều khoản bổ sung

Một số phần hoặc trang của Trang Web này có thể có các điều kiện và điều khoản riêng, là bổ sung cho những điều kiện và điều khoản này. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn, các điều kiện và điều khoản riêng đó sẽ được áp dụng cho những phần hoặc trang tương ứng.

 

Luật điều chỉnh

Các điều kiện và điều khoản này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bằng cách tuân theo các Điều kiện và Điều khoản này, Quý khách chịu sự điều chỉnh vô điều kiện thẩm quyền xét xử không thuôc quyền tài phán duy nhất nào của tòa án Việt Nam.